Nasze przedszkole znajduje się w atrakcyjnie położonym, spełniającym standardy budynku, z przestronnymi salami, wyposażonymi w zabawki, ciekawe pomoce dydaktyczne oraz kąciki zainteresowań. Dysponujemy pięknym, pełnym zieleni, bogato wyposażonym placem zabaw.

Działania przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby, umożliwiają mu wszechstronny rozwój osobowości. Stwarzają możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych. Do każdego dziecka podchodzimy w sposób indywidualny, ściśle współpracujemy z rodzicami w jego wychowaniu i rozwoju oraz odkrywaniu talentów.
W codziennej pracy realizujemy własny Program wychowania przedszkolnego „U Jasia i Małgosi”. Program nawiązuje do wizji Przedszkola nr 2 „U Jasia i Małgosi” wyrażonej w Koncepcji funkcjonowania i rozwoju – „Dziecko jest samodzielnym podmiotem wymagającym poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności. Ma prawo do radosnego dzieciństwa i warunków do twórczego rozwoju.” Tytuł programu nawiązuje do nazwy i tradycji oraz specyfiki przedszkola, dla którego jest przeznaczony.

Szerzymy wśród dzieci postawy proekologiczne, poprzez realizację we wszystkich grupach wiekowych własnego Projektu edukacyjnego „Jaka piękna jest przyroda – wędrówki przez cztery pory roku” oraz włączanie się w  takie akcje jak: "Sprzątanie Świata", "Dzień bez samochodu", "Święto drzewa", "Dni Ziemi" oraz różne projekty ogólnopolskie.
Jesteśmy jedynym przedszkolem w Inowrocławiu, które posiada własną, bogato wyposażoną bibliotekę dla dzieci. Dzieci systematycznie korzystają z jej zasobów rozwijając swoje zainteresowania czytelnicze.
Biblioteka jest również salą multimedialną wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne, z których chętnie korzystają nauczyciele organizując ciekawe zabawy i zajęcia.
Prowadzimy zajęcia specjalistyczne: terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy oraz zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.
Naszą tradycją są coroczne obchody Dni Piernika, w ramach których odbywają się warsztaty piernikarskie, „spotkania z piernikowymi legendami”, konkurs dla dzieci i rodziców na „Najpiękniejszy piernik” i wystawa wykonanych prac, a także piernikowy quiz.

Organizujemy wiele imprez, uroczystości, konkursów oraz spotkań z ciekawymi ludźmi (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Ratownicy Medyczni). Współpracujemy z III LO (Orszak Królowej Jadwigi), SP 6, SP 14 oraz z Biblioteką Miejską. Uczestniczymy również w cyklicznych spotkaniach z teatrem, audycjach i warsztatach muzycznych, wycieczkach krajoznawczych, wyjściach do kina, muzeum oraz na salę gimnastyczną. Ciekawą formą rozwijania dziecięcych zainteresowań chemią i fizyką są, organizowane wspólnie z Radą Rodziców, „Eksperymenty z Panem Bartkiem”.

Zapewniamy profesjonalną i troskliwą opiekę. Kadra naszego przedszkola to osoby z wieloletnim doświadczeniem, podnoszące swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Nasi nauczyciele uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach.

Pamiętając, że dziecko uczy się przez zabawę, doświadczając i przeżywając, w codziennej pracy pamiętamy o słowach Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Stosujemy takie metody pracy wychowawczej i dydaktycznej, które na to pozwalają. Należą do nich m.in.:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - opiera się ona na systemie ćwiczeń dających możliwość dziecku poznawania własnego ciała, rozwijania poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz pewności siebie.
 • Improwizacja ruchowa R. Labana - głównym celem tej metody jest rozwijanie zdolności twórczych u dzieci, w oparciu o taniec, ćwiczenia ruchowe, opowieści ruchowe i pantomimę.Zabawy muzyczne C. Orffa - metoda ta opiera się na nauce przez zabawę, poprzez łączenie mowy, muzyki i tańca.
 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kinessów - jest to metoda wychowania ruchowego przez rytm, polega na współdziałaniu trzech elementów: muzyki, rytmu, ruchu.
 • Metoda Dobrego Startu Z. Bogdanowicz - polega ona na rozwijaniu funkcji językowych, spostrzeżeniowych i motorycznych. Podstawowe rodzaje ćwiczeń to: ćw. ruchowe, ćw. ruchowo - słuchowe, ćw. ruchowo - słuchowo - wzrokowe.
 • Odimienna nauka czytania I. Majchrzak - należy ona do innowacyjnych projektów edukacyjnych nauki czytania, polegających na wprowadzaniu w świat pisma dzieci już od 3 roku życia.
 • Elementy kinezjologii P. Dennisona - jest to nauka o ruchu i możliwości stymulacji różnych funkcji psychicznych, przy wykorzystaniu naturalnych ruchów całego ciała. Jest ona swoista gimnastyką mózgu.
 • Edukacja przez ruch D. Dziamskiej - metoda ta polega na wykorzystaniu spontanicznej aktywności i radości dzieci na zajęciach. Jest to integracja ciała ze zmysłami, w rytm dobranej muzyki.
 • "Dziecięca Matematyka" wg. E. Gruszczyk Kolczyńskiej - metoda ta polega na działaniach zmierzających do rozwoju umysłowego dzieci i sukcesów w uczeniu się matematyki poprzez klasyfikowanie przedmiotów, układanie rytmów, przewidywania skutków działań na bazie dostrzeżonych przyczyn, sprawne liczenie itd.
 • Gimnastyka paluszkowa G. Dolya - metoda ta polega na stosowaniu gier, zabaw, historyjek, rymowanek i ćwiczeń służących poprawie zdolności motorycznych i nauki pisania.
 • Elementy bajkoterapii - metoda ta polega na czytaniu dzieciom bajek terapeutycznych i relaksacyjnych, w celu wprowadzenia ich w świat wartości, rozwijania pozytywnych emocji, wyciszenia oraz rozwiązywania problemów i trudności.

Dzięki pracy innowacyjnymi metodami i dużemu zaangażowaniu kadry pedagogicznej nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

W przedszkolu pracuje wiele osób:

 • Dyrektor
 • 15 nauczycielek (wszystkie z wyższym wykształceniem magisterskim),
 • nauczyciel j. angielskiego, prowadzący zajęcia języka obcego we wszystkich grupach wiekowych,
 • Katechetka, która prowadzi zajęcia z religii z grupami dzieci sześcioletnich,
 • na każdej grupie są panie woźne-oddziałowe, które dwoją się i troją, żeby było czysto i schludnie, pomagając jednocześnie wychowawczyniom,
 • dodatkowo, oprócz nauczycielki i woźnej - oddziałowej w grupie "maluszków" jest pomoc wychowawcy,
 • panie kucharki przygotowują nam smaczne posiłki,
 • o sprawy administracyjno – biurowe dba specjalista ds. kadr oraz starszy intendent,
 • porządek wokół przedszkola oraz niezbędne naprawy to praca konserwatora i dozorcy.

Pamiętając, że najważniejsza dla wszechstronnego rozwoju dziecka jest ścisła współpraca z rodzicami oraz ujednolicenie oddziaływań wychowawczych organizujemy różnorodne formy tej współpracy: zebrania, zajęcia i warsztaty oraz cotygodniowe dyżury nauczycielskie mające na celu indywidualny kontakt z rodzicem.