Raport z ewaluacji problemowej - 04-11-2019 - 15-11-2019

W dniach od 04 do 15 listopada 2019 r. w Przedszkolu została przeprowadzona, przez zespół wizytatorów d.s. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ewaluacja problemowa. Raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez placówkę w zakresie wymagań:

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
3. Rodzice są partnerami przedszkola.

Raport z ewaluacji został uroczyście przekazany na ręce zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia – pana Wojciecha Piniewskiego oraz dyrektora Przedszkola nr 2 "U Jasia i Małgosi" w Inowrocławiu – pani Beaty Drogowskiej, w obecności przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Pracowników, a także dzieci.
Wnioski zawarte w raporcie to:


1. Systemowa analiza podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych jest przyczyną do ich modyfikacji w odniesieniu do potrzeb dzieci.
2. Przedszkole realizuje działania wspierające rozwój dzieci wykorzystując wnioski z przeprowadzonych diagnoz. Stosowana jest indywidualizacja w zakresie zdiagnozowanych trudności i zainteresowań dzieci.
3. Kadra pedagogiczna systematycznie monitoruje i analizuje nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Formułowane w wyniku tego działania, wnioski, efektywnie wykorzystywane są do planowania pracy z dziećmi i modyfikowania działań wspierających ich rozwój.
4. Przedszkole włącza rodziców w proces wychowawczy i edukacyjny oraz wykorzystuje opinie rodziców do usprawniania organizacji pracy placówki.

Pełen raport: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000121820197_public.pdf

Raport z ewaluacji całościowej - 22-04-2013 - 10-06-2013

W dniach od 22 kwietnia do 10 czerwca 2013 r. w Przedszkolu została przeprowadzona, przez zespół wizytatorów d.s. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ewaluacja całościowa, której celem było zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. W dniu 25 czerwca 2013 r., na ręce zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia – pana Wojciecha Piniewskiego oraz dyrektora Przedszkola nr 2 "U Jasia i Małgosi" w Inowrocławiu – pani Beaty Drogowskiej, został uroczyście przekazany Raport z ewaluacji. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Pracowników, a także dzieci. Poziom spełniania wymagań przez przedszkole został określony na wysoki i bardzo wysoki, czyli poziom A i B.
Wnioski z ewaluacji zawarte w Raporcie to:

1. Przedszkole ma 45–letnią tradycję funkcjonowania, systematycznie dostosowuje koncepcję pracy do potrzeb wychowanków, podstawy programowej i środowiska.
2. Efekty pracy są analizowane a zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów funkcjonujących w przedszkolu jest wysokie.
3. Działania dyrektora przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli, czego przykładem są programy własne nauczycieli, poszerzenie oferty pracy przedszkola.
4. Nauczyciele są zaangażowani w realizację ewaluacji wewnętrznej, na tej podstawie podejmowane są różnorodne działania podnoszących jakość pracy przedszkola.
5. Nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi, systematycznie monitorują poziom osiągnięć i rozwój umiejętności wychowanków.
6. Przedszkole ma bardzo dobre warunki lokalowe przedszkolu do realizowania przyjętych programów nauczania i realizowania podstawy programowej.
7. Przedszkole stanowi ośrodek kulturotwórczy dla lokalnego środowiska oraz podejmuje współpracę ze środowiskiem dla obopólnych korzyści.
8. Rodzice są zaangażowani w pracę przedszkola .
9. Oferta edukacyjna przedszkola jest atrakcyjna między innymi dotyczy: nauki języka angielskiego, rozwijania czytelnictwa dzieci, zajęć na basenie i pomocy logopedycznej.

Pełen raport: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000346832135.pdf